DU ER HER: > forside > havplan - og miljø > regionale havplan vest


Regionale havplan vestBaggrunden for projektet


Baggrunden for projektet er Komitéen Bæredygtig Kystkulturs og en række østjyske kystkommuners ønske om at sikre sig størst mulig indflydelse på udformningen af den nationale havplan, som skal vedtages i folketinget senest marts 2021. I projektet lægges særlig vægt på inddragelse af de i havplanloven § 5stk. 3 nævnte ”Kan” opgaver: Bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v.. Endvidere samspillet mellem land og hav jfr. havplanlovens § 6 stk.3.Projektets resultater


Projektets resultater skal kunne tjene som demonstrationsprojekt i forhold til den nationale havplan, som fagligt grundlag for kystkommunernes fælles høringssvar til den nationale havplan samt de respektive kystkommuners individuelle høringssvar. Endvidere skal projektets resultater udgøre fagligt grundlag for kystkommunernes arbejde med kommuneplanlægning med fokus på kystzonen og kystvandene samt for udvikling og prioritering af fremtidige planer og projekter af betydning for bæredygtig udnyttelse af havet og forvaltning af havmiljøet, herunder land-vand problematikken.Ansvarsfordeling og organisering


Politisk ansvar
Nord- og Syddjurs Kommuner ved borgmester Jan Petersen, Norddjurs kommune har påtaget sig det overordnede ansvar for den politiske proces og administrative koordinering i forhold til de 9 østjyske kommuner. Kontaktperson: Sidsel Kontni Prahm, Klima – og landskabsplanlægger. Projektansvar


Komitéen Bæredygtig Kystkultur
Komitéen Bæredygtig Kystkultur (KBK), initiativtager og fundraiser til projektet, og repræsenteret ved Thorkild Hansen og Jeppe Hansen, er projektansvarlig og forstår koordinering mellem de udførende projektdeltagere og Norddjurs Kommune. KBK har således ansvar for projektets gennemførelse, herunder presse samt afrapportering og regnskab. Kattegatcentret ved forskningschef Lone Thybo Mouritsen indgår i projektet bl.a. med henblik på, sideløbende, og som et særskilt projekt, at etablere et regionalt videncenter, som nævnt oven for.
Aarhus Universitet
Adjungeret professor ved Århus Universitet, Bo Riemann, har ansvar for projektets faglige del, herunder sammensætning og ledelse af det faglige team – forskergruppen samt tilvejebringelse af det fornødne datagrundlag, udvikling af det faglige grundlag samt udarbejdelse af forslag til en konkret regional havplan for det vestlige Kattegat i overensstemmelse med projektbeskrivelsen samt bidrage til afrapportering i forbindelse med afslutning af projektet.

Presse
Borgmester Jan Petersen er projektets talsmand. Henvendelser fra pressen og udtalelser til pressen koordineres af Komiteen Bæredygtig Kystkultur. Jan Petersen udtaler sig altid om politiske spørgsmål relateret til gennemførelse af projektet, men kan uddelegere besvarelse af faglige og generelle spørgsmål til deltagere i styregruppen med den største viden inden for et givent fagområde.Deltagere 


Deltagende Kystkommuner
Mariagerfjord Kommune, borgmester Mogens Jespersen, Randers kommune, borgmester Torben Hansen, Norddjurs Kommune, borgmester Jan Petersen, Syddjurs Kommune borgmester Ole Bollesen, Aarhus Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Samsø Kommune, borgmester Marcel Meijer, Horsens Kommune, borgmester Peter Sørensen, Odder Kommune, borgmester Uffe Jensen, Hedensted Kommune, borgmester Kasper Glyngø.

Øvrige deltagere


Aarhus Universitet
Bo Riemann, professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet;
Karsten Dahl, Sektionsleder, seniorrådgiver, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet;
Cordula Göke, akademisk medarbejder, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet;
Annette Bruhn, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet;
Michael Bo Rasmussen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet;
Berit Hasler, Sektionsleder, Seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet;
Marianne Zandersen, Seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet;

Københavns Universitet
Berit Charlotte Kaae, Seniorforsker, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet;
Anton Stahl Olafsson, Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet;
Mette Termansen, Professor, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
Kattegatcentret
Helle Hegelund Knudsen, direktør, Kattegatcentret;
Lone Thybo Mouritsen, forskningschef, Kattegatcentret;

Komitéen Bæredygtig Kystkultur
Thorkild Hansen, Komitéen Bæredygtig Kystkultur
Jeppe Hansen, formand Komitéen Bæredygtig Kystkultur
Hanne Winther, konsulent, Foreningen Skånsomt Kystfiskeri