DU ER HER: > forside > Havplan - og miljø > nationale havplan

Nationale havplan


En kort beskrivelse af den specifikke problemstilling

Et forslag til den første danske havplan antages at komme i høring i marts-april 2020 med en 6 måneders høringsfrist. Søfartsstyrelsen vil fremlægge et forslag til en havplan, som skal medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtig udvikling af energisektoren, søtransporten, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet, og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenser af klimaforandringer.

Den danske havplan skal tage hensyn til ”økonomiske, sociale og miljømæssige forhold samt sikkerhedsaspekter for at støtte en bæredygtig udvikling og vækst i den maritime sektor under anvendelse af en økosystembaseret tilgang og for at fremme sameksistens af forskellige relevante aktiviteter og anvendelser”. I den danske lov om maritim fysisk planlægning (Lov nr. 615 af 08/06/2016) er der ikke taget stilling til, hvordan planen skal udvikles, hvilke værktøjer, der med fordel kan understøtte planprocessen samt, hvordan dynamiske data som fx miljødata, økonomi, rekreative aktiviteter og velfærd skal håndteres og indarbejdes i planprocessen.

Havplanen kan få stor betydning for de danske kystkommuner, og kommunerne har mulighed for at indgive høringssvar, men mange kommuner har meget begrænset faglig ekspertise på det marine område. Derfor er projektets hovedformål at tilvejebringe et velfunderet vidensgrundlag for det vestlige Kattegat og som grundlag for høringssvar fra de ni østjyske kystkommuner, som deltager i projektet.